טופס הרשמה
"קשר-חם" - המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי (להלן : "המרכז הארצי"), הוציא בתשנ"ה מוצר ייחודי בתחום הוראת המתמטיקה - רשת תקשורת אלקטרונית ומאגר מידע באמצעותה (להלן: "הרשת").


"קשר-חם" - המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי (להלן : "המרכז הארצי"), הוציא בתשנ"ה מוצר ייחודי בתחום הוראת המתמטיקה - מאגר מידע באמצעות רשת תקשורת אלקטרונית (להלן: "הרשת").
הרשת מיועדת לשרת את צבור העוסקים בחינוך מתמטי ומאפשרת קבלת מידע ושימוש במאגר של חומרי הוראה ולמידה בתחום החינוך המתמטי. הרשת כוללת:
א. מאגר מידע בחינוך מתמטי.
ב. פורומים.
ג. לוח מודעות.
ההוראות ותנאי ההתחייבות הנוגעים להתחברות לרשת ולשימוש בה לתקופה בלתי מוגבלת (להלן: "תקופת ההתקשרות") הם כדלקמן:

1. ההקדמה מהווה חלק בלתי נפרד מכתב-התחיבות זה ודין סעיפיו כדין כל הוראה בגופו.

2. כל מי שהצטרף, באמצעות שם וסיסמא (להלן "המשתמש"), מתחייב לא להעביר ו/או למסור את השם והסיסמא שקיבל, לכל אדם ו/או גורם אחר.

3. המרכז הארצי מסר למשתמש פרטים על השירות שיינתן מטעמו למשתמש, באמצעות הסבר באתר, המהווה נספח להסכם זה. המשתמש מצהיר, באמצעות אישור כתב-התחיבות זה, על הסכמתו לכל הפרטים הללו ולכל יתר סעיפי ההסכם.

4. ניתן לכל משתמש היתר לשכפל מספר קטן של עותקים מחומרים שהתקבלו באמצעות הרשת לצורכי הוראה לכיתה ובלבד שלא יעשה בהם כל שימוש מסחרי כאמור בסעיף 5, להלן.

5. בכפוף להיתר כאמור בסעיף 4 לעיל, המשתמש מתחייב לא לעשות כל שימוש מסחרי וכן לא להעתיק בכל צורה שהיא ולא להעביר כל חומר של הרשת לאחר, לא להפיץ ו/או לסחור ו/או למכור ולא לאפשר למישהו אחר להשתמש ברשת ו/או במידע המצוי בה בכל דרך שהיא.

6. המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו שזכויות היוצרים של מאגר המידע בחינוך מתמטי, האצור ברשת, היא של המרכז הארצי באמצעות מוסד הטכניון למחקר ופיתוח.

7. המשתמש מתחייב לא לשנות, לא להוסיף ולא לגרוע מחלקי הרשת הבאים:
א. מאגר מידע בחינוך מתמטי.
ב. לוח מודעות.

8. המשתמש רשאי למסור לאחראי על רשת התקשורת מטעם המרכז הארצי, חומר אשר ברצונו לצרף כחלק כלשהו במאגר מידע בחינוך מתמטי. המשתמש מביע בזה את הסכמתו להכנת החומר הנ"ל כלשונו, ובשמו ולהפצתו באמצעות רשת התקשורת בלבד, וזאת ללא כל תמורה.

9. במקרה של הפרת תנאי מהתנאים וההתחייבויות המפורטים לעיל, יהיה המרכז הארצי באמצעות מוסד הטכניון למו"פ זכאי לפי שיקול דעתו לסעדים הבאים, מבלי לפגוע בזכותו לסעד על -פי כל דין ובין היתר:
א. לנתק לאלתר וללא הודעה נוספת את המשתמש מהרשת.
ב. לחייב את המשתמש בפיצוי מיידי בסך 15,000.- ש"ח שישולם תוך 10 ימים מיום קבלת דרישה
בכתב על כך.
ג. לחייב את המשתמש לשפות ו/או לפצות את מוסד הטכניון למו"פ בגין כל נזק, ישיר או עקיף
שייגרם למוסד הטכניון למו"פ בגין הפרה כאמור, ישירה או עקיפה.

אני, אשר פרטי האישיים הם כמצוין לעיל, מאשר(ת) כי קראתי את המסמך המפרט את כל תנאי ההתקשרות עם רשת התקשורת של "קשר-חם", אני מאשר(ת) כי הבנתי את תוכנו ואני מתחייב(ת) לפעול בהתאם לתנאים ולהוראות הקבועות בו.